Opći podaci

Vodoopskrba

 • izvor vode i kapacitet objekata na izvoru

izvor Nedelišće – 5 zdenaca, 150 l/s na svakom zdencu
izvor Prelog – 1 zdenac, 150 l/s

 • dobavljač vode:

a) naziv
b) glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
c) opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
d) veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
e) udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
f) struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u
vlasništvu?),
g) usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

a) Međimurske vode d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju
b) mr. Josip Zorčec, dipl.ing., direktor
Čakovec, Matice Hrvatske 10
tel: 040 / 373-700
fax: 040 / 373-771
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.medjimurske-vode.hr

c) Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, N. N. br. 98/94. i Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, N. N. br. 6/95

E Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
41 – Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

O – Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti
90 – Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
F – Građevinarstvo
45 – Građevinarstvo
45.11 – Zemljani radovi
45.21.2 – Niskogradnja
Izgradnja objekata niskogradnje: magistralnih cjevovoda, gradskih cjevovoda (vodovod, kanalizacija).
45.24 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
45.25 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu.
Ovaj razred uključuje: bušenje izvora vode, izgradnju vodocrpilišta i iskop okna.

d) Broj radnika krajem 2005. godine: 191
Ukupni prihod u 2005. godini: 81.757.603,61 kn
Veličina poduzeća srednje

e) U ukupnom prihodu nema prihoda od izvoza.

f) Komunalna tvrtka koja je u vlasništvu Međimurske županije, gradova i općina Međimurske županije, te Hrvatskih voda, u određenim postocima poslovnog udjela.
Pravni oblik: trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
Temeljni kapital: 164.000.000 kn
Strana poduzeća nemaju udjel u vlasništvu.
g)
1) Međunarodni certifikat: Sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2000)
2) Međunarodni certifikat: Sustav upravljanja okolišem (ISO 14001:2004)
3) Međunarodni certifikat: Sustav upravljanja sigurnošću hrane-vode (ISO 22000:2005)
4) Međunarodni certifikat: ECDL (European Computer Driving Licence) certifikati za 15 osoba.

 • kapacitet obrade i prosječna dnevna potrošnja (mogućnosti porasta potrošnje s obzirom na mogućnosti povećanja zahvaćanja vode na izvoru)

Ukupna potrošnja vode iznosi prosječno godišnje 4.500.000 m3 (zadnjih 10 godina) od čega 29% otpada na potrošnju u gospodarstvu, a 71% na potrošnju vode u domaćinstvima.
Prosječna godišnja potrošnja vode po domaćinstvu iznosi: 120 m3/dom/god.
Specifična potrošnja vode industrije: 55 l/sek koju troši za tehnološke procese, ali i za sanitarne potrebe.

 • opis stanja vodovodne infrastrukture (cjevovodi, vodospreme i sl.)

Na javni vodovod priključeno je oko 31.000 kućanstava što iznosi oko 76% od ukupnog broja kućanstava u Međimurju te gotovo svi veći proizvodni subjekti i ustanove (oko 600). Javni vodoopskrbni sustav potpuno ili djelomično opskrbljuje 126, od ukupno 128 naselja Međimurske županije. Naselja Križovec i Hlapičina imaju lokalni vodovod. Krajem 2005. godine vodovodom su obuhvaćena sva naselja u Međimurju i mogućnost priključka ima 98% kućanstava Međimurske županije.
Vodoopskrbni sustav je tlačni. Najčešći materijal korišten za cjevovode je PVC te lijevano-željezne cijevi. Od 1994. godine magistralni vodovi većeg profila od 200mm izvode se od modularnog lijeva, a oni manjeg profila od 200mm od PE-HD materijala.
Broj vodocrpilišta: 2
Broj vodospremnika: 5
Broj hidrostanica: 3
Dužina magistralnog voda vodovoda: 220 km
Dužina voda vodovoda u naseljima: 730 km
Ukupna dužina vodovoda: 950 km
Broj hidranata: 5600 kom.
Broj zasunskih okana: 1800 kom.
Ukupni broj priključaka: 31000 kom.

 • cijena vode (za kućanstva, poljoprivredu, industriju)

Prosječna cijena vode za piće za kućanstva (kućanstva, škole, dječji vrtići, bolnice, domovi umirovljenika i športske udruge): u rasponu od 8,30 kn/m3 do 11,02 kn/m3 (ovisno o tome ako ukupna cijena vode uključuje samo isporuku pitke vode s zakonskim naknadama ili i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda).
Prosječna cijena vode za piće za tvrtke (trgovačka društva i obrtnici, ustanove): u rasponu od 10,29 kn/m3 do 15,89 kn/m3 (ovisi o tome ako ukupna cijena vode uključuje samo isporuku pitke vode s zakonskim naknadama ili i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ili ovisno o posebnim naknadama za zaštitu voda).

Odvodnja

 • vrste odvodnje i tretmana otpadnih voda

Mješoviti sustav odvodnje, mehanički i biološki uređaj za pročišćavanje

 • poduzeće za odvodnju:

a) naziv
b) glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
c) opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
d) veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
e) udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
f) struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u
vlasništvu?),
g) usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

a) Međimurske vode d.o.o. Čakovec
b) odnosi s javnošću: mr. Josip Zorčec, dipl.ing.
podaci odvodnja: Nevenko Tkalčec, dipl.ing.
podaci pročišćavanje otpadnih voda: Franjo Pecik, ing.
c) skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode - 41 000
d) srednje veliko poduzeće
e) –
f) u vlasništvu Hrvatskih voda, Međimurske Županije, gradova i općina
Međimurske županije.
pravni oblik-društvo s ograničenom odgovornošću
g) ISO 9001:2000, ISO 1401:2004, ISO 22000:2005

 • kapacitet obrade otpadnih voda (ukupno i dnevno); stupanj iskorištenosti dnevnog kapaciteta

vršni sušni dotok: 325 L/s, vršni kišni dotok: 630 L/s,
dnevno: 18.600 m3; iskorištenost: 61,59 %

 • cijena usluge odvodnje (za kućanstva, industriju)

kućanstva: odvodnja 1,00 kn/m3, pročišćavanje 1,75 kn/m3
industrija: odvodnja 1,20 kn/m3, pročišćavanje 3,50 kn/m3
(cijene su bez PDV-a)

 • domaći propisi koji reguliraju korištenje kanalizacije

Zakon o vodama (NN-107/95 i 150/05), Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN-40/99, 06/01 i 14/01), Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Međimurske županije (Sl. gl. Međ. žup. 09/04), Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (Međ. vode 03/03) Vodopravna dozvola (Klasa: UP/I-325-03/03-01/0001, Ur. broj: 374-228-3-03-05, od 21.10.203.) i Dozvolbeni nalog (Klasa: UP/I-325-03/03-01/0001, Ur. broj: 374-228-3-03-06, od 21.10.203.)

Kruti otpad

 • poduzeće za gospodarenje krutim otpadom:
 • naziv
 • glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
 • opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
 • veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
 • udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
 • struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u vlasništvu?),
 • usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

1. Unimer.d.o.o. (RUDOLFA STEINERA 3, ČAKOVEC)
KONTAKT PODACI: TEL: 040 390 500; FAX: 040 390 515; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Direktor: Ivan Sanjković
Obavlja djelatnost skupljanja i skladištenja neopasnog otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti.

2. Murs – ekom d.o.o. (FRANKOPANSKA 8, MURSKO SREDIŠĆE)
KONTAKT PODACI: TEL: 040 543 314; FAX: 040 543 314; e-mail:
Direktor: Juraj Zadravec
Obavlja djelatnost skupljanja neopasnog otpada.

3. GKP Čakom d.o.o. (MIHOVLJANSKA BB, ČAKOVEC)
KONTAKT PODACI: TEL: 040 372 400; 040 372 466; FAX: 040 395 391; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BESPLATNI TELEFON: 0800 466 466
Direktor:
Obavlja djelatnosti skupljanja neopasnog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada te djelatnost privremenog odlaganja neopasnog komunalnog otpada.
Kvaliteta usluge GKP Čakom potvrđena je sa ISO 9001 i ISO 14001 certifikatom.

4. GKP Pre – kom d.o.o. (KRALJA ZVONIMIRA 9, PRELOG)
KONTAKT PODACI: TEL: ; FAX: ; e-mail:
Direktor: Željko Poredoš
Obavlja djelatnost skupljanja neopasnog otpada.

5. Obrt Metalproduct, (LJUDEVITA GAJA 19, BELICA)
KONTAKT PODACI: TEL: ; FAX: ; e-mail:
Vlasnik: Husnija Bajrić
Obavlja djelatnost skupljanja neopasnog otpada.

 • godišnja količina otpada:
 • komunalnog,
 • tehnološkog (uključuje i industrijski),
 • opasnog
 • komunalni 24 552,26 t
 • tehnološki (uključuje i industrijski) 18 488,45 t
 • opasni 658,91 t
 • broj, veličina i smještaj službenih (i najvećih neslužbenih) odlagališta otpada

Na području Međimurske županije evidentirano je 37 službenih odlagališta (površina onečišćenih otpadom), koja zauzimaju površinu 61,845 ha s procjenom odloženih količina od 410 150 m3. Najveće odlagalište "Totovec" zauzima površinu od 4,6 ha s procjenom odloženih količina od 194 335 m3.

 • broj, veličina i smještaj odlagališta opasnog otpada

Ne postoji

 • poduzeće za prijevoz opasnog otpada:

a) naziv
b) glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
c) opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
d) veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
e) udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
f) struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u
vlasništvu?),
g) usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

Ne postoji

 • preostali životni vijek službenih odlagališta otpada

Na odlagalištu Totovec provode se aktivnosti njegove sanacije temeljene na Projektu sanacije koji je proizašao iz Studije o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja s nastavkom rada do konačnog zatvaranja odlagališta s rokom od 8 godina.

 • cijena zbrinjavanja krutog otpada (za kućanstava, industriju)

domaćinstava:

 • s jednom posudom 62,28 kn
 • s jednim članom 33,58 kn

pravne osobe: 124,55 kn

 • domaći propisi koji reguliraju gospodarenje krutim otpadom
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)
 • Zakon o otpadu(Narodne novine 178/04) i Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu (Narodne novine 153/05)
 • Pravilnik o vrstama otpada (Narodne novine 27/96, uz izmjene koje su sadržane u čl. 9. Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, Narodne novine broj 50/05)
 • Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom(Narodne novine 123/97 i 112/01)
 • Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom(Narodne novine 32/98)
 • Pravilnik o Popisu pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (Narodne novine 1/04)
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada(Narodne novine 50/05)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu(Narodne novine 97/05, 115/05)

Električna energija

 • distributer električne energije:
 • naziv
 • glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
 • opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
 • veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
 • udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
 • struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u vlasništvu?),
 • usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

a) HEP Čakovec-Operator distribucijskog sustava za Međimursku županiju d.o.o. Zagreb
Distribucijsko područje Elektra Čakovec, Čakovec, Žrtava fašizma 2
b)  – direktor
- telefon:; 040/371-769, centrala:040/371-700, telefaks: 040/371-800,
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
c) Distribucija i trgovina električnom energijom
d) veliki
e) 0,00 HRK
f) - HEP d.d. u državnom vlasništvu (nije provedena privatizacija)
- HEP - Operator distribucijskog sustava je d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima
g) Ne postoje

 • izvori proizvodnje električne energije (termo-, hidroelektrane i sl.)

Hidroelektrane

 • godišnja proizvodnje i potrošnja električne energije

Prodaja električne energije u 2005. godini: 263.720 MWh

 • ocjena stanja visoko- i niskonaponske prijenosne mreže

Zadovoljavajuće

 • raspoložive usluge

Opskrba kupaca električnom energijom, projektiranje građenje i nadzor, održavanje elektroenergetskih objekata

 • distributer električne energije:
 • naziv
 • glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
 • opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
 • veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
 • udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
 • struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u vlasništvu?),
 • usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

a) HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Distribucijsko područje Elektra Čakovec, Čakovec, Žrtava fašizma 2
b)  – direktor
- telefon:; 040/371-769, centrala:040/371-700, telefaks: 040/371-800,
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
c) Distribucija i trgovina električnom energijom
d) veliki
e) 0,00 HRK
f) - HEP d.d. u državnom vlasništvu (nije provedena privatizacija)
- HEP - Operator distribucijskog sustava je d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima
g) Ne postoje

Plinoopskrba

 • distributer plina:

a) naziv
b) glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
c) opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
d) veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
e) udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
f) struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u
vlasništvu?),
g) usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

a) MEÐIMURJE –PLIN d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 70
b) Vladimir Ivković, dipl.iur.,
- telefon:; 040/396-279, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vesna Varga, oec.
- telefon: 040/396-279, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
c) 40220 Distribucija i trgovina plinovitim gorivima distribucijskom mrežom
d) srednji obveznik, broj zaposlenih 75, prihod 110.000.000,00 HRK
e) 0,00 HRK
f) – Društvo je u vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj županiji,
- strana poduzeća nemaju udjel u vlasništvu Društva
g) Ne postoje

 • godišnja proizvodnje i potrošnja plina

70.000.000. m³

 • ocjena stanja infrastrukture

osrednja

 • cijena (za kućanstva, industriju)

1,97 HRK/m³ s PDV

Telekomunikacije

 • davatelji usluga u fiksnoj telefoniji:
 • naziv
 • glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
 • opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
 • veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
 • udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
 • struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u vlasništvu?),
 • usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)

a) Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Savska 32
b) Korporativni sektor za komunikacije
Hrvatske telekomunikacije d.d.
Odjel za odnose s javnošću
Savska cesta 32
10 000 Zagreb
tel. 01 4912 100
fax. 01 4912 133
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. '; document.write(''); document.write(addy_text17685); document.write('<\/a>'); //-->\n Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
c) Nkd Djelatnost * telekomunikacijske usluge * projektiranje, kontrola projekata, građenje i nadzor nad građenjem * izrada investicijske i tehnološke dokumentacije * održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija uređaja i opreme * trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, telekomunikacijskom opremom i uređajima * trgovina na malo telekomunikacijskom opremom i uređajima * zastupanje inozemnih tvrtki * proizvodnja i prodaja telekomunikacijske opreme i pribora * izdavanje telefonskih imenika i publikacija iz područja telekomunikacija * usluge promidžbe * istražne i sigurnosne usluge * usluge muzeja * usluge tehničkog pregleda i registracije vozila * organizacija i koordinacija nadzora mjeriteljstva * mjerenje radi izdavanja potvrde o kakvoći (certifikat) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) telekomunikacijske opreme i uređaja radijskih postaja
d)temeljni kapital: 8.188.853.500,00 HRK (kuna)
e)
f)Deutsche Telekom 51%
Vlada Republike Hrvatske 42%
Fond hrvatskih branitelje iz domovinskog rata 7%
g)

a)Portus d.o.o. Split, Zbora narodne garde 2
b)Odnosi s javnošću:
tel:021/555-010
fax:021/555-019
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Besplatni info telefon: 0800 05 05
c) Nkd Djelatnost 63.12 Skladištenje robe 70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja * Građenje * Ustupanje građevinskih radova inozemnim osobama * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu * Izrada nacrta (projektiranje) objekata * Nadzor nad gradnjom * Premjeravanje terena * Premjeravanje granica * Industrijsko i građevinsko premjeravanje * Kupnja i prodaja robe * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu * Zastupanje inozemnih tvrtki * Konsignacijsko skladištenje i prodaja robe * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja * Ekološka projektiranja, izvedba i nadzor 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 72 Računalne i srodne djelatnosti 74.30 Tehničko ispitivanje i analiza 74.4 Promidžba (reklama i propaganda) * Pružanje telekomunikacijskih usluga i to: usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugih usluga, sukladno dozvoli za obavljanje javne govorne usluge u nepokretnoj mreži na nacionalnoj razini bez uporabe radiofrekvencijskog spektra * Telekomunikacijske usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugo terminalnom opremom koja je priključena na telekomunikacijsku mrežu drugih davatelja usluga * Objava novosti i drugih podataka putem SMS (Short Message Sevice) * Proizvodnja telekomunikacijske opreme i pribora * Izdavanje telefonskih imenika i publikacija iz područja telekomunikacije * Organizacija i koordinacija nadzora mjeriteljstva * Mjerenja i ispitivanja radi izdavanja potvrde o kakvoći (certifikata) ili izjave o usklađenosti objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija, radijskih komunikacija i terminalne opreme, te radi označavanja opreme i instalacija * Savjetovanje i pomoć trgovačkim društvima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd. * Pružanje internet usluga * Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije * Održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija uređaja i opreme
d) 93 zaposlenika i temeljni kapital: 8.020.000,00 kn
e) društvo s ograničenom odgovornošću, privatno poduzeće u domaćem vlansništvu
f)

a)OT- Optima telekom d.o.o. Zagreb, Bani 75a, Buzin
b)Regija Sjever:
tel: 01/5492-699
fax: 01/5492/019
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
c) 72 Računalne i srodne aktivnosti * pružanje internet usluga 30.01 Proizvodnja uredskih strojeva 30.02 Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka 31.62 Proizvodnja ostale električne opreme, d. n. 32.20 Proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača te aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju 32.30 Proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme 71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala 71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n. * organiziranje tečajeva iz područja informatike * izrada izvedba projekata iz područja elektronike i informatike * kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu * posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu * Javne govorne usluge * Davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova * Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga * Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi 22.1 Izdavačka djelatnost 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 74.4 Promidžba (reklama i propaganda) * Proizvodnja telekomunikacijske opreme i pribora * Održavanje i popravak telekomunikacijskih objekata, instalacija, uređaja i opreme * Projektiranje, kontrola projekata, građenje i nadzor nad građenjem * Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije * Zastupanje inozemnih trgovačkih društava * Uvoz radijskih postaja * Mjerenje radi izdavanja potvrde o kakvoći i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) telekomunikacijske opreme i uređaja radijskih postaja
d) temeljni kapital: 200.700,00kn
e)
f) društovo s ograničenom odgovornošću,
g)

 • davatelji usluga u mobilnoj telefoniji:
 • naziv
 • glavne osobe za kontakt (odnosi sa javnošću) i kontakt podaci,
 • opis djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti),
 • veličina (prema broju zaposlenih i prihodima),
 • udjel prihoda od izvoza u ukupnim prihodima,
 • struktura vlasništva i pravni oblik (Imaju li strana poduzeća udjel u vlasništvu?),
 • usvojeni standardi kvalitete i certifikati (domaći ili međunarodni)
 • T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.
 • Kontakti

Odnosi s javnošću: +385 1 498 2534
Ulica grada Vukovara 23
10 000 Zagreb
Telefon: + 385 1 49 82 000
Telefaks: + 385 1 49 82 011
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.t-mobile.hr
c) NKD: I 6420 Telekomunikacije
d) Veličina poduzeća: veliko
Broj zaposlenih: 998
e)
f) Struktura vlasništva: privatno
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
g) Cijene:
http://www.t-mobile.hr/2/20-10-05-20-00.asp
http://www.t-mobile.hr/1/10-10-10-10-00.asp
http://www.t-mobile.hr/3/40-10-03-20-00.asp

a) VIPnet d.o.o.
b) Kontaki
tel: + 385 1 4691 091
fax: + 385 1 4691 099
Vrtni put 1
10 000 Zagreb
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.vipnet.hr
c) NKD: I 6420 Telekomunikacije
d) Veličina poduzeća: veliko
Broj zaposlenih: 1088
e)
f) Struktura vlasništva: Privatno
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
g) Cijene:
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8722297
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8722855
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8884041
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8749365

a) TELE2 d.o.o.
b) Kontakti
Tel.: 01/6328 300
Fax: 01/6328 301
Ulica grada Vukovara 269d/8 kat
10 000 Zagreb
www.tele2.hr
c) NKD: I 6420 Telekomunikacije
d)
e)
f) Struktura vlasništva: Privatno
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
g) Cijene:
http://www.tele2.hr/prepaid/rates/
http://www.tele2.hr/postpaid/rates/
http://www.tele2.hr/business/rates/

 • ocjena stanja telekomunikacijske infrastrukture – distribucijske mreže (udjel analognih i digitalnih veza, broj instaliranih i uključenih telefonskih priključaka, iskorištenost instaliranih priključaka)

DOBRA

 • trajanje i troškovi instaliranja telefonskih priključaka

Do 30 dana fiksna 500 kn + PDV

 • dostupnost usluga (ISDN, ADSL, propusnost veća od 2 GB)

T-Com

ISDN
Cjenik
http://www.t-com.hr/privatni/prikljucak_tarife/tarife/super/cjenik.asp
MAXadsl
Cjenik za privatne korisnike:
http://www.tportal.hr/maxadsl/fset.html
Cjenik za poslovne korisnike:
http://www.tportal.hr/maxadsl/fset.html
Stalna veza
http://www.t-com.hr/poslovni/internet/pristup/stalni/
WiMAX
Cjenik:
http://www.t-com.hr/privatni/internet/pristup/wimax/cjenik.asp
Privatna mreža (VPN)
umrežavanje i povezivanje više različitih lokacija unutar jedne korisničke mreže, bez obzira na to je li riječ o dislociranim odjelima, podružnicama, virtualnim uredima ili zaposlenicima koji rade kod kuće.
http://www.t-com.hr/poslovni/data/vpn.asp
Metro
Za poslovne korisnike koji imaju svoju vlastitu mrežnu opremu i IT odjel.
Usluga se bazira na korištenju Ethernet protokola, s velikim rasponom brzina u malim koracima, npr. od 6 Mb/s do 10Mb/s po 2M, od 10 do 100 po 10M, od 100M do 1G po 100M i još dodatno 15M, 1G, 2,5G i 10Gb/s.
http://www.t-com.hr/poslovni/data/metro.asp
ATM
Širokopojasna tehnologija koja podržava velike kapacitete prijenosa i omogućava prijenos različitih vrsta prometa (podaci, govor, video) na jedinstvenoj tehnološkoj platformi.
http://www.t-com.hr/poslovni/data/ostale.asp#atm
Frame Relay
Za spajanje dviju lokacija stalnom vezom s malom brzinom prijenosa, a bez dodatnih potreba za pristup internetu ili povremenog pristupanja mreži s udaljenih lokacija.
http://www.t-com.hr/poslovni/data/ostale.asp#frame
Zakup telekomunikacijskih vodova
Za stalnu vezu između dva krajnja pretplatnička uređaja, neovisno o komunikacijskim protokolima koje pretplatnik koristi. Namijenjena je velikim sustavima budući da korisnik ovakvog voda sam implementira željeni komunikacijski protokol te upravlja i održava mrežu.
http://www.t-com.hr/poslovni/data/ostale.asp#frame

Iskon

ISDN
Cjenik
http://www.iskon.biz/individualni/usluge/dialup/
XXLadsl – širokopojasni prisup internetu
Dostupan u svim većim gradovima
Cjenik za privatne korisnike:
http://www.iskon.biz/xxladsl/osobni.htm
Cjenik za poslovne korisnike:
http://www.iskon.biz/xxladsl/poslovni.htm
Stalna veza
Neprekidni spoj jednog ili više računala s internetom.
http://www.iskon.biz/poslovna/usluge/stalne/

Virtualna privatna mreža (VPN)
omogućava tvrtkama da kroz privatnu računalnu mrežu povežu zemljopisno udaljene urede i djelatnike izvan ureda korištenjem Interneta.
http://www.iskon.biz/poslovna/usluge/vpn/paketi/

Globalnet

Stalna veza
24 satni pristup na Internet putem stalnog voda.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
VPN
Virtualna privatna mreža predstavlja komunikacijski sustav koji koristi infrastrukturu Interneta, za fleksibilniji i ekonomičniji prijenos podataka između udaljenih ureda, virtualnih ureda, te djelatnika koji koriste prijenosna računala, povezivanjem u privatnu računalnu mrežu.
http://home.globalnet.hr/default.aspx?id=12

Vodatel

SatADSL
SatADSL servisi rade kao simbioza telefonske veze koja služi za slanje korisničkih zahtijeva i satelitske veze koja služi za broadband primanje zatraženih podataka.
http://www.vodatel.hr/index.cgi?menu_id=308&lang_id=1
Stalna veza
http://www.vodatel.hr/index.cgi?menu_id=38

novi-net
Stalna veza
http://www.novi-net.hr/cijene_stalni.html
wDSL
Brza i neprekidna vezu na Internet, s velikim kapacitetom za slanje i primanje podataka. Pošto se za uspostavu veze na internet koristi isključivo vlastita infrastruktura bazirana na najsuvremenijoj bežičnoj tehnologiji, korisniku je osigurana slobodna telefonska linija.
http://www.novi-net.hr/cijene_wdsl.html
VPN
http://www.novi-net.hr/cijene_vpn.html

 • cijena usluge (za kućanstva, poduzeća) u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom fiksnom i mobilnom prometu

Fiksni operateri
Hrvatski telekom d.d.
http://www.t-com.hr/privatni/prikljucak_tarife/tarife/super/cjenik.asp

Portus d.o.o.
http://www.h-1.hr/index.php?navigacija=1&main=102

OT- Optima telekom d.o.o.
http://www.optima.hr/EasyWeb.aspx?pcpid=37
http://www.optima.hr/EasyWeb.aspx?pcpid=38

Mobilni operateri
T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.
http://www.t-mobile.hr/2/20-10-05-20-00.asp
http://www.t-mobile.hr/1/10-10-10-10-00.asp
http://www.t-mobile.hr/3/40-10-03-20-00.asp

VIPnet d.o.o.
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8722297
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8722855
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8884041
http://www.vipnet.hr/cw/show?idc=8749365

TELE2 d.o.o.
http://www.tele2.hr/prepaid/rates/
http://www.tele2.hr/postpaid/rates/
http://www.tele2.hr/business/rates/

Toplinska energija

Ne postoji

Izvori:
Intervjui s poduzećima
Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj (https://sudreg.pravosudje.hr/SUDREG3/index.jsp)
Biznet – Registar poslovnih subjekata (http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon)